Starka argument

För din trygghet – välj en av SRF auktoriserad redovisningskonsult!

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är den äldsta och ledande branschorganisationen för redovisnings- och ekonomikonsulter. SRF grundades 1936 och arbetar för en sund bransch- utveckling och fortlöpande kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna.

SRF:s cirka 5 500 medlemmar varav cirka 3 500 auktoriserade redovisningskonsulter ger ekonomisk service till cirka 330 000 svenska och utländska företag och finns över hela landet. SRF bedriver en omfattande informations- och utbildnings-verksamhet. SRF bevakar förändringar inom ekonomiområdet och påverkar lagstiftningen genom att delta i den offentliga debatten och som remissinstans.

Ansvar

Auktorisationen av redovisningskonsulter skapar ett tydligt utbud av kompetenta och kvalitets- säkrade konsulter. Genom auktorisationen tar SRF ansvar för branschen och är den självklara branschorganisationen för kvalificerade redovisnings- och ekonomikonsulter. SRF-konsulten har en gedigen ekonomisk utbildning och lång praktisk erfarenhet. Förbundets etiska regler och krav på bland annat ansvarsförsäkring och fortbildning gör att företagaren får en trygg, seriös och ansvarskännande samarbetspartner.

Förtroende och trygghet

För en småföretagare kan en bra ekonomirådgivare vara skillnaden mellan misslyckande och framgång. Förtroendet och tryggheten utgör basen för samarbetet mellan företagaren och konsulten.

Från den plattformen arbetar en av SRF auktoriserad redovisningskonsult. Den auktoriserade redovisningskonsulten har en trygg resurs i sin branschorganisation som tillhandahåller utbildning, information, hjälpmedel och kompetens. En auktoriserad redovisningskonsult är en kompetent partner som helt och hållet står på företagarens sida

Krav och kompetens

Vem som helst kan inte bli av SRF auktoriserad redovisningskonsult. För att erhålla auktorisation måste man bland annat ha en gedigen ekonomiutbildning och flera års praktisk erfarenhet inom ekonomi och ekonomisk konsultation.

En av SRF-auktoriserad redovisningskonsult har:
Dokumenterad ekonomisk utbildning inom bland annat företagsekonomi, juridik och beskattningsrätt
Dokumenterad praktik inom redovisnings-/revisionsbranschen

För att bibehålla auktorisationen måste konsulten:
Följa förbundets etiska regler
Inneha av SRF godkänd ansvarsförsäkring
Delta i fortlöpande utbildningar
Uppfylla SRF:s krav på kvalitet, vilket bland annat innebär att den auktoriserade redovisningskonsulten fortlöpande blir kontrollerad avseende utförda arbeten, dokumentation och arbetsrutiner. Uppföljning sker genom rapportering och kontrollbesök.